Andhra PradeshEducationNational & InternationalSocialTech newsTelanganaTop News

Zonal multi Zonal & district wise Telangana government job vacancy full details 2022 || Telangana government job notifications full details 2022

New zonal system in Telangana for all departments || తెలంగాణలో అన్ని శాఖలకు కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ 2022

 

 

 

 

రబుత్వ విఫాగ఺ల్లో ఉద్యమగ తుమాభక఺ల్ ఩ ై ఩రకటన
1.ణెల్ంగ఺ణ తృో మ఺ట తునాదబే తూళ్ళు, తుధఽల్ు,
తుమాభక఺ల్ు. మ఺ష్రం ఏయ఩డిన త్మ఺వత్ ణెల్ంగ఺ణ
తుధఽల్ు ణెల్ంగ఺ణకే దకుుత్ునానభ. ణెల్ంగ఺ణ
అవసమ఺ల్కు త్గినటలో గ఺ స఺గుతూటి తృ఺ర జెకు్ ల్ు
తుమిభంచఽకుంటలనానం. తుమాభక఺ల్కు సంఫంధ ంచి
స఺ా తుక అబమయథా ల్కు సం఩ూయణ నామమం జయగడాతుకి
క఺ర఺ల్సిన ఩టిష్బ ైన వమవసానఽ , విధానాతున
యూతృ ంద్ ంచి అభల్ు చేసఽు నానం.

 

2.ఈ నే఩థ్మంల్ల ఫాయత్ మ఺జ్మంగం ల్లతు ఆమి్కల్ 371- డి
఩రక఺యం మ఺ష్ర఩తి ఉత్ుయథవల్ కు సవయణల్ు చేమడం
కోసం ఩రతితృ఺దనల్ు ఩ం఩఻ంచాం. కేందరం అనవసయ
2
ణాణాియం చేళ఻ంద్ . ద్ ంణో నేనే సవమంగ఺ అనేకస఺యథో
ఢిల్లోకి రెళ్ళు ఩రధానభంతిరగ఺మితు, మ఺ష్ర఩తి గ఺మితు కల్సళ఻
ద్ తుకునన తృ఺ర భుఖ్మత్నఽ వివమించానఽ. ద్ తు కోసభతు
఩రణేమకంగ఺ అధ క఺యథల్ ఫింద్ాతున ఢిల్లోల్లనే ఩ టి్
఩రబుత్వం తుయంత్య ఩రమత్నం చేళ఻ంద్ . మ఺ష్ర఩రబుత్వం
చేళ఻న ఩రమణానల్ పల్సత్ంగ఺ మ఺ష్ర఩తి ఉత్ుయథవల్
సవయణ స఺ధమబ ైంద్ . ఇద్ ణెల్ంగ఺ణా ఩రజల్ చియక఺ల్
ఆక఺ంక్షనఽ నెయరేమిిన చామిణార త్భకబ ైన విజమం.

 

3.ణెల్ంగ఺ణా ఩రబుత్వం కిల఻ వల్ో, ఇకనఽంచీ ఩రబుత్వ
ఉద్యమగ఺ల్ల్ల అత్మంత్ ద్ గువ స఺ా భ క఺మడర్ నఽంచి
ఉననత్ స఺ా భ క఺మడర్ ద్ాక఺ అంటే అట ండర్ నఽంచి
ఆమడీరో ద్ాక఺ స఺ా తుక అబమయథా ల్కు 95 ఱ఺త్ం మిజమేవషన్
అభల్వుత్ుందతు ణె ల్సమజేమడాతుకి
3
సంణోల఻సఽు నాననఽ. ద్ేశంల్ల స఺ా తుకుల్కు ఩రబుత్వ ఉద్యమగ
తుమాభక఺ల్లో 95 ఱ఺త్ం మిజమేవషన్ స఺ధ ంచిన ఒకే ఒక
మ఺ష్రం ణెల్ంగ఺ణ. అయధ శణాఫదం తృ఺టల ణెల్ంగ఺ణ కు
జమిగిన అనామమ ఩యం఩యనఽ టిఆర్ఎస్ ఩రబుత్వం
అంత్ం చేమగల్సగింద్ అతు చె఩఩డాతుకి గమివసఽు నాననఽ.
4. కొత్ుగ఺ స఺ధ ంచఽకునన మ఺ష్ర఩తి ఉత్ుయథవల్ బేయకు
స఺ా తుక అబమయథా ల్ కు మిజమేవషన్ ఱ఺త్ం ఩ యగటబే
క఺కుండా స఺ా తుక మిజమేవషన్ ఩మిధ ల్లకి వచేి తృో సఽ్ ల్
సంఖ్మ కూడా గణతూమంగ఺ ఩ మి గింద్ . గత్ ఉత్ుయథవల్
఩రక఺యం ఆమడీరో, డిఎళ఼఩, ళ఻టిరో , ఆర్.టి.రో., డిళ఻్రక్ట్
మిజిస఺్ర ర్, ఎకెసిజ్ సా఩మింట ండెంట్ త్ద్ త్య గూరప్ 1
ఉద్యమగ఺ల్కు ల్లకల్ మిజమేవషన్ వమిుంచేద్ క఺దఽ.
4
ఇ఩ు఩డు ఇవతూన కూడా ల్లకల్ మిజమేవషనో ఩మి ధ
ల్లకి తీసఽకొచాిం.

 

5.గత్ంల్ల ఉనన మ఺ష్ర఩తి ఉత్ుయథవల్ ఩రక఺యం అయరెై
నఽంచి ఎనఫ ై ఱ఺త్ం వయకు భాత్రబే ల్లకల్
మిజమేవషన్ ఩మిధ ఉండేద్ . ఇ఩ు఩డు అతున తృో సఽ్ ల్కు
95 ఱ఺త్ం ల్లకల్ మిజమేవషన్ వమిుసఽు ంద్ .
6.స఺ా తుక అబమయథా ల్ు త్భ సవంత్ జిల్ాో , జోన్, భల్ల్
జోన్ ల్ల్ల 95% మిజమేవషన్ సౌకమ఺మతున కల్సగి
ఉండడబే క఺క ఇత్య జిల్ాో ల్ు , జోనఽో, భల్ల్ జోన్ ల్ల్ల
5% ఓ఩ న్ కోటా ఉద్యమగ఺ల్కు కూడా తృో టీ ఩డవచఽి.
5
స఺ా తుక అబమయథాల్ు త్భ జిల్ాో ల్ల జిల్ాో కేడర్ తృో సఽ్ ల్ కు
త్భ జోన్ ల్లతు జోనల్ క఺మడర్ తృో సఽ్ ల్కు అయహత్ కల్సగి
ఉంటాయథ.

 

7.తుయథద్యమగ మువత్ ఆమా ఉద్యమగ఺ల్కు తృో టీ
఩డటాతుకి గత్ం కనాన ఎకుువ అవక఺ఱ఺ల్ు
ల్తేస఺ు మతు ణెల్సమజేసఽు నాననఽ. 7 జోనఽో , 33
జిల్ాో ల్ ర఺మడగ఺ ఉద్యమగ తుమాభక఺ల్ు చే఩ట్డం వల్ో
మ఺ష్రంల్లతు భాయథభరల్ తృ఺ర ంణాల్లో ఉద్యమగ ఖ్ాళీల్ు ,
ళ఻ఫఫంద్ కొయత్ వంటి సభసమల్ు తీయథణాభ.
8. కొత్ు మ఺ష్రం ఆవిమ఺బవం అనేద్ ఫౌగోళ్ళక
విబజనణోతృ఺టల ఉద్యమగుల్ు , ఆసఽు ల్ విబజనణో
కూడుకునన ఩రకిూమ. ఩రబుత్వసంసాల్ు భాత్రబేగ఺క
ఆంధర఩రద్ేశ్ ఩ునయవయళ఼ాకయణ చట్ంల్లతు 9, 10 ల డామళ్ో
6
కింద ఩ేమకునన ఩రబుత్వ ఩మిధ ల్లతు వివిధ ర఺ణిజమ
సంసాల్ు, ఇత్య సంసాల్కు చెంద్ న ఆసఽు ల్ , ఉద్యమగుల్
విబజన కూడా భుడి఩డి ఉంద్ . అభణే , ఈ
఩రకిూమకు కేందర఩రబుత్వ ఆద్ేఱ఺ల్ణో సంఫంధం ఉంద్ .
ఆంధర఩రద్ేశ్ మ఺ష్రం సిల఻్సఽు నన అయాయఴిత్ విర఺ద్ాల్ు,
క఺ల్సకేళేు బ డకు, బ డకేళేు క఺ల్సకి రేళ఻నటల్ ండే
దఽమ఺భయగ రెైఖ్మి, ద్ తుకిణోడు కేందరం ఫాధమణామ఺ఴిత్మం,
తుమిో఩ుత్ వల్ో ఈ ఩రకిూమ ఇ఩఩టికీ ఩ూమిు క఺ల్ేదఽ.
ణెల్ంగ఺ణ ఩రబుత్వం ఏయ఩డిన త్మ఺వత్ ణెల్ంగ఺ణ
కేందరంగ఺ ఩రణాళ్ళకల్నఽ, విధానాల్నఽ
యూతృ ంద్ ంచఽకునానం. ణెల్ంగ఺ణ అవసమ఺ల్కు త్గిన
విధంగ఺ ఩మితృ఺ల్న సంసుయణల్నఽ అభల్లో కి ణెచాిం.
7
వివిధ ఱ఺ఖ్ల్నఽ ఩ునయవయవళ఼ాకయణ చేళ఻, ఫల్ల఩ేత్ం
చేళే ద్ శగ఺ చయమల్ు తీసఽకునానం.
9.స఺గుతూయథ, వమవస఺మం, విదమ, రెైదమం, ఆమోగమం,
గూ఺తొణ తృ఺రంణాల్ో
ల తూటిసయపమ఺
, ఩ంచామతీమ఺జ్ వంటి
కీల్కబ ైన ఱ఺ఖ్ల్నఽ ణెల్ంగ఺ణ దిక఩థ్ంణో కొత్ుగ఺
తీమిిద్ దఽద కునానం.

 

 

10. ణెల్ంగ఺ణ ఩రబుత్వం ఩మితృ఺ల్న సజ్వుగ఺ స఺గటం
కోసం అవసయబ ైన 1,12,307 కొత్ు తృో సఽ్ ల్నఽ
భంజూయథ చేళ఻ంద్ . ద్ ంణో తృ఺టల మ఺ష్రంల్ల ఖ్ాళీగ఺
ఉనన తృో సఽ్ ల్నఽ గుమిుంచి, తోత్ుం 1,56,254 తృో సఽ్ ల్
బమడు చేమాల్తు తుయణభంచి, ఇ఩఩టివయకు 1,33,942
8
తృో సఽ్ ల్ు బమడు చేళ఻ంద్ . త౉గిల్సన తృో సఽ్ ల్ బమడు ఩రకిూమ
కొనస఺గుత్ుననద్ .

9
కొత్ుగ఺ ఏయ఩డిన భల్ల్ జోన్, జోన్ ల్ వివమ఺ల్ు కింద్ విధంగ఺
ఉనానభ.
మల్ట

జోన్ జోన్ జిల్

లల్ు
భల్ల్జోన్ – 1
జోన్ – 1 క఺యేశవయం అళ఻తౄ఺ఫాద్-
కొభుయంతైం,
భంచిమ఺మల్, ఩ దద఩ల్సో,
జమశంకర్ –
బరతృ఺ల్఩ల్సో,
భుల్ుగు జిల్ాో ల్ు
జోన్ – 2 ఫాసయ ఆద్ ల్ాఫాద్, తుయభల్,
తుజ్భాఫాద్,
జగిణామల్ జిల్ాో ల్ు
10
జోన్ – 3 మ఺జనన కమడంనగర్, ళ఻మిళ఻ల్ాో
– మ఺జనన, ళ఻ద్ ద఩ేట,
బ దక్ట, క఺భామెడిీ
జిల్ాో ల్ు
జోన్ – 4 బద్ార ద్ ర కొత్ుగరడెం-బద్ార ద్ ర,
ఖ్భభం,
భహఫరఫాఫాద్,
వయంగల్ యూయల్,
హనభకొండ జిల్ాో ల్ు
జోన్ – 5
మాద్ాద్ ర
సామ఺మ఩ేట,నల్ోగకండ
,మాద్ాద్ ర బువన
గిమి, జనగ఺ం జిల్ాో ల్ు
11
భల్ల్జోన్ – 2 జోన్ – 6 చామిభనార్ బేడిల్ – భల్ాుజ్
గిమి , ఴ ైదమ఺ఫాద్,
యంగ఺మెడిీ, సంగ఺మెడిీ,
విక఺మ఺ఫాద్ జిల్ాో ల్ు
జోన్ – 7
జోగుల్ాంఫ
భహఫరఫనగర్ ,
నామ఺మణ్ ఩ేట,
జోగుయ ంఫ-గద్ావల్,
వన఩మిు,
నాగయుయూనల్
జిల్ాో ల్ు
12
11. మ఺ష్ర ఩రబుత్వం ఩రతితృ఺ద్ ంచిన సవయణల్కు గౌయవ
మ఺ష్ర఩తిగ఺యథ ఆమోదం ణెల్఩డంణో 2021 ల్ల త్ుద్
ఉత్ుయథవల్ు జ్మడ అమామభ. ఈ ఉత్ుయథవల్కు
అనఽగుణంగ఺ స఺ా తుక క఺మడర్ వమవళ఼ాకయణ ఩రకిూమ
గణేడాద్ ఆగసఽ్ ల్ల ఩ూయుభమంద్ .

 

12. ఩ల్ు ఉద్యమగ సంఘాల్ణో చయిల్ త్మ఺వత్.. ఩రసఽు త్
ఉద్యమగుల్నఽ కొత్ు స఺ా తుక క఺మడయో కింద కేటాభంచే
఩రకిూమనఽ గణేడాద్ డిళ ంఫయథల్ల ఩రబుత్వం ఩ూమిు
చేళ఻ంద్ . ద్ ంణో ఩రతీ జిల్ాో , జోనల్, భల్ల్ జోనల్ కొత్ు
స఺ా తుక క఺మడయోల్ల నేయథగ఺ బమడు చేమాల్సిన ఖ్ాళీల్
వివమ఺ల్ ఩ ై స఩ష్త్ వచిింద్ . ఖ్ాళీల్ బమడు గుమించి
నోటిప఻కేషనఽో జ్మడ చేమటాతుకి భాయగం సఽగభబ ైంద్ .
13
13. ఉభభడి మ఺ష్రం నఽంచి ణెల్ంగ఺ణకు క఺ంటార కు్
ఉద్యమగుల్ు ర఺యసత్వంగ఺ ల్తేంచాయథ. ఩రబుత్వయంగంల్ల
ఇంత్ ఩ దద సంఖ్మల్ల క఺ంటార కు్ ఉద్యమగుల్ండటం
సఫఫు క఺దతు ణెల్ంగ఺ణ ఩రబుత్వం ఫావించింద్ . ఈ
నే఩థ్మంల్లనే మ఺ష్రం ఏమ఺఩ట ైన కొత్ుల్లనే 2014 జూన్ 2
నాటికి క఺ంటార కు్ ఉద్యమగుల్ుగ఺ ఩తు చేసఽు నన ర఺మి తు
భానవీమ దిక఩థ్ంణో ఩రబుత్వం మెగుమల్మెసజ్
చేమాల్తు తుయణభంచింద్ .

 

అభణే కొతునమ఺జకీమ
తృ఺మడ్ల్ు సంకుచిత్ భనసుత్వంణో కోయథ్ ల్ల కేసఽల్ు
రేళ఻న నే఩థ్మంల్ల ఴ ైకోయథ్ జ్మడ చేళ఻న ణాణాుల్సక
ఉత్ుయథవల్ క఺యణంగ఺ ఈ ఩రకిూమ భధమల్ల
తుల్సచితృో భంద్ . ఩రబుత్వం ఩టల్ విడవకుండా నామమ
తృో మ఺టం చేళ఻ంద్ . ఩రబుత్వ తృో మ఺టం పల్సత్ంగ఺
14
గణేడాద్ డిళ ంఫయథ 7న సంఫంధ త్ మిట్ ఩఻టిషనోనఽ
కొటి్రేసాు ఴ ైకోయథ్ ఆద్ేఱ఺ల్నఽ రెల్ువమించింద్ .
అవమోధాల్తూన ణొల్గితృో భన నే఩థ్మంల్ల క఺ంటార కు్
ఉద్యమగుల్ ళేవల్నఽ ఩రబుత్వం కూభఫద్ ధకమిసఽు ననద్ .
ఇక ఩ ై మ఺ష్రంల్ల క఺ంటార కు్ ఩దధతిల్ల ఉద్యమగ
తుమాభక఺ల్ుండవు.

 

14. మరతువమిిటీల్లో 2,020 ఫో ధన తృో సఽ్ ల్నఽ , 2,774
ఫో ధనేత్య తృో సఽ్ ల్నఽ బమడు చేమాల్తు ఩రబుత్వం
఩రతితృ఺ద్ ంచింద్ . ద్ ంణో తోత్ుం ఩రత్మక్ష తుమాభక
ఖ్ాళీల్ు 91,142 ఉనానమతు ణేల్సంద్ . క఺ంటార కు్
ఉద్యమగుల్ మెగుమల్మెసజేషన్ తృో గ఺ మ఺ష్రంల్లతు నేయథగ఺
తుమాభకం చేమాల్సిన ఖ్ాళీల్ సంఖ్మ 80,039
ఉననటలో ణేల్సంద్ .

 

15
15. ఈ తృో సఽ్ ల్ బమడు తు రెంటనే చే఩టా్ ల్తు ఩రబుత్వం
తుయణభంచిందనే వుబర఺యునఽ మ఺ష్ర మువత్కు
ణెల్సమజేమడాతుకి సంణోల఻సఽు నాననఽ. ఈ బమడు ఩రకిూమ
వల్ో ఏటా సఽభాయథ 7,000 కోటో యూతృ఺మల్ు
అదన఩ు ఫాయం మ఺ష్ర ఖ్జ్నా ఩ ై ఩డుత్ుంద్ . అభనా
కూడా ఩రబుత్వం ఈ స఺హసో ఩ేత్ తుయణమాతున
తీసఽకుంద్ .

 

16. ఇక నఽంచి ఖ్ాళీల్నఽ భుంద్ే గుమిుంచి , ఩రతీ
సంవత్ియం ఉద్యమగ఺ల్ బమడు క఺మల్ ండర్ నఽ ఩రకటించి,
తృ఺యదయశకంగ఺ తుమాభక఺ల్ు చే఩టా్ ల్తు ఩రబుత్వం
తుయణమం తీసఽకుంద్ . ఈ బేయకు అతున విఫాగ఺ల్ు
త్భ వదద ఩రతీ సంవత్ియం ఏయ఩డే ఖ్ాళీల్ వివమ఺ల్ు
16
ళ఻దధం చేస఺ు భ. నోటిప఻కేషనో జ్మడ కోసం ఆమా
తుమాభక సంసాల్కు సభాచాయం ఇస఺ు భ.
17. ఉద్యమగ఺యథా ల్ు అతున తుమాభక ఩మడక్షల్లో తృో టీ
఩డేందఽకు వీల్ుగ఺ భధమల్ల త్గిన వమవధ ఇసాు
నోటిప఻కేషనోనఽ విడుదల్ చేమాల్తు ఩రబుత్వం
తుయణభంచింద్ .

 

18. తృో ల్లస్ ఱ఺ఖ్ వంటి మరతుతౄ఺ం సమడవసఽల్ు త౉నహా
ఇత్య ఩రత్మక్ష తుమాభక఺ల్లో గమిషఠ వయో఩మిత౉తితు
఩ద్ేండోకు ఩ ంచాల్తు ఩రబుత్వం తుయణభంచింద్ .
ద్ తువల్ో భమింత్భంద్ ఉద్యమగ఺యథా ల్కు ఩రబుత్వం
అవక఺శం కల్స఩సఽు ననద్ . ఈ తుయణమం వల్ో ఓళ఼ల్కు 44
ఏండోకు, ఎళ఼ి, ఎళ఼్, తెళ఼ల్కు 49 ఏండోకు ,
17
ద్ ర఺మంగుల్కు 54 ఏండోకు గమిష్ వయో఩మిత౉తి
఩ యథగుత్ుంద్ .
స఺ా తుక క఺మడర్, విఫాగ఺ల్ ర఺మడగ఺ ఈ తృో సఽ్ ల్ వివమ఺ల్ు కింద
ఉనన విధంగ఺ ఉనానభ..
టేబుల్ – 1: గ్ూరపుల్ వారీగా ఖలళీల్ు
క్ూసం. గ్ూరపుల్ు డ

రక్ట
ీ.

 

రిక్రూట్ మ ంట్ వేకెన్సీల్ు
1 గూరప్ 1- 503
2 గూరప్ 2- 582
3 గూరప్ 3- 1,373
4 గూరప్ 4- 9,168
18
టేబుల్ – 2 : కాాడర్ వారీగా ఖలళీల్ు
కూ.సం ల్లకల్ కేడర్ డెైయక్ట్ మికూూ ట భంట్
రేకెతూిల్ు
1 జిల్ాో ల్ు 39,829
2 జోనల్ 18,866
3 భల్ల్జోనల్ 13,170
4 సచిర఺ల్మం,ఴ చ్ఓడిల్ు,
విశవవిద్ామమాల్ు 8,147
19
టేఫుల్ – 3: జిల్ాో ల్ ర఺మడగ఺ ఖ్ాళీల్ు
క్.ూసం. జిల్

లల్ు డ

రెక్ట

రిక్రూట్మంట్
వేకెన్సీల్ు
1 ఴ ైదమ఺ఫాద్ 5,268
2 తుజ్భాఫాద్ 1,976
3 బేడిల్ – భల్ాుజిగమి 1,769
4 యంగ఺మెడిీ 1,561
5 కమడంనగర్ 1,465
6 నల్ోగకండ 1,398
7 క఺భామెడిీ 1,340
8 ఖ్భభం 1,340
9 బద్ార ద్ ర-కొత్ుగరడెం 1,316
10 నాగయుయూనల్ 1,257
20
11 సంగ఺మెడిీ 1,243
12 భహఫరఫనగర్ 1,213
13 ఆద్ ల్ాఫాద్ 1,193
14 ళ఻ద్ ద఩ేట్ 1,178
15 భహఫరఫాఫాద్ 1,172
16 హనభకొండ 1,157
17 బ దక్ట 1,149
18 జగిణామల్ 1,063
19 భంచిమ఺మల్ 1,025
20 మాద్ాద్ ర- బువనగిమి 1,010
21 జమశంకర్ బరతృ఺ల్఩ల్సో 918
22 తుయభల్ 876
23 వయంగల్ 842
24 కొభుయంతైం –
ఆళ఼తౄ఺ఫాద్
825
21
25 ఩ దద఩ల్సో 800
26 జనగ఺ం 760
27 నామ఺మణ఩ేట్ 741
28 విక఺మ఺ఫాద్ 738
29 సామ఺మ఩ేట్ 719
30. భుల్ుగు 696
31. జోగుల్ాంఫ గద్ావల్ 662
32 మ఺జనన ళ఻మిళ఻ల్ాో 601
33. వన఩మిు 556
మొత్

ం 39,829
22
టేఫుల్ – 4: జోన్ ర఺మడగ఺ ఖ్ాళీల్ు
క్ూ.సం. జోన్ డ

రెక్ట

రిక్రూట్మంట్ వేకెన్సీల్ు
1. జోన్ 1 -క఺యేశవయం 1,630
2. జోన్ 2 – ఫాసయ 2,328
3. జోన్ 3- మ఺జనన 2,403
4. జోన్ 4 – బద్ార ద్ ర 2,858
5. జోన్ 5- మాద్ాద్ ర 2,160
6. జోన్ 6- చామిభనార్ 5,297
7. జోన్ 7 – జోగుల్ాంఫ 2,190
మొత్

ం 18,866
23
టేఫుల్ – 5: భల్ల్జోన్ ర఺మడగ఺ ఖ్ాళీల్ు
క్ూ.సం ల్ోక్ల్ కాాడర్ డ

రెక్ట

రిక్రూట్మంట్ వేకెన్సీల్ు
1 భల్ల్జోన్ – 1 6,800
2 భల్ల్జోన్ – 2 6,370
మల్ట

జోన్ మొత్

ం 13,170
24
టేబుల్ 6: శాఖల్ వారీగా ఖలళీల్ు
క్ూ
.సం.
డిపార


మంట్


రెక్ట

రిక్రూట్మంట్
వేకెన్సీ.

 

1 హ ం 18,334
2 ళ కండమడఎడుమకేషన్ 13,086
3 ఴ ల్ు, బ డికల్, తౄ఺మత౉ల్ల రెల్ేపర్ 12,755
4 హమమర్ ఎడుమకేషన్ 7,878
5 తెళ఼ల్ సంక్షేభం 4,311
6 మెరెనామ డితృ఺మె్మంట్ 3,560
7 ల డామల్ీ క఺స్్్ డెవల్఩ భంట్
డితృ఺మె్మంట్
2,879
8 ఇమిగేషన్ భమిము కభాండ్
ఏమిమా డెవల్఩ భంట్
2,692
25
9 ట ైఫ

ల్ రెల్ేపర్ 2,399
10 బ ైనామిటీస్ రెల్ేపర్ 1,825
11 ఎతువమ఺నెభంట్ , తౄ఺మెస్్, ళ ైన్ి భ
మిము ట క఺నల్జీ
1,598
12 ఩ంచామతీమ఺జ్ భమిము యూయల్
డెవల్఩ భంట్
1,455
13 ల్ేఫర్ భమిము ఎంతృ఺ో భ బ ంట్ 1,221
14 ప ైనాన్ి 1,146
15 భఴిళ్ల్ు, ఩఻ల్ోల్ు, ద్ ర఺మంగుల్ు భ
మిము ళ఼తుమర్ ళ఻టిజన్ి
895
16 భుతుి఩ల్ అడిభతుళే్రషన్ భమిము
అయఫన్ డెవల్఩ భంట్
859
17 అగూ
ికల్ిర్ భమిము కో-ఆ఩మేషన్ 801
18 టార నోిోర్్, మోడ్ి భమిము త౅ల్సీంగ్సి
డితృ఺మె్మంట్
563
26
19 నామమఱ఺ఖ్ 386
20 ఩వుతృోషణ భమిము భత్ియ
విఫాగం
353
21 జనయల్ అడిభతుళే్రషన్ 343
22 ఇండళ఼్రస్ భమిము క఺భర్ి 233
23 మరత్ అడావనెిమంట్ , టూమిజం
భమిము కల్ిర్
184
24 తృ఺ో తుంగ్స 136
25 పుడ్ భమిము ళ఻విల్ స఩ోభస్ 106
26 ల్ జిళేలేచర్ 25
27 ఎనమడీ 16
మొత్

ం 80,039

క్ల్వక్ుంట

చంద్రశేఖర్ రావు
ముఖామంత్రర, త ల్ంగాణ .

 

Zonal multi Zonal & district wise Telangana government job vacancy full details 2022

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button